เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559