เข้าปรึกษาหารือข้อราชการกับนางจำลอง หนูเนียม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด