เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2559