การเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ณ ตลาดกลาง บริษัทฟรีอินเตอร์เน็ต จำกัด อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ 25 กันยายน 2556