ร่วมงานประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2559