และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"