เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง