ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก