เป็นตัวแทนรับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)