ร่วมพบปะหารือเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง