ร่วมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจาก นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12