เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558