เข้าเยี่ยมชมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ โครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางด้วน