โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา