คุณสมพงษ์ ชูสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สส. และ คุณศิววงศ์ นวลสุวรรณ ผู้ช่วย สส.สุกิจ อัตโถปกรณ์ พบผู้อำนวยการ เพื่อปรึกษาแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัย ณ ห้องผู้อำนวยการ วันที่ 26 กันยายน 2556