ร่วมมอบองค์กฐินสามัคคี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แก่นายพรชัย สัญวงค์