เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตการเกษตร แปลงสาธิตการปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) และศูนย์บริการจัดการขยะ พร้อมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ