สังเกตการณ์การตรวจซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยประจำปี จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค