ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ของวิทยาลัย ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง