คอลัมภ์จากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 646 ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558 หน้า 14