ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 646 ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558 หน้า 4

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 646 
ประจำวันที่ 16-30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558 หน้า 4