เทศบาลเมืองกันตังให้การสนับสนุนการดูดตะกอนจากบ่อบำบัดนํ้าเสีย วันที่ 30 กันยายน