ร่วมกำหนดจุด ประดิษฐานตราสัญลักษณ์ และจุดจารึกนามอาคาร