เข้าร่วมการประชุมปฎิบัติการ การให้การปรึกษา เรื่อง "กระบวนการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง"