ศึกษาดูงานในรายวิชาภูมิปัญญาไทย และการแพทย์ทางเลือก และรายวิชามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม