เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษา เรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ