เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อขอสนับสนุนนายแบบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง