เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11/2558 โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน