ศึกษาดูงานการควบคุมและป้องกันแมลง ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ไร หมัดจากหนู และยุง จากศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลง 12.3 ตรัง ฟังการบรรยายเนื้อหาจากวิทยากรของศูนย์ และศึกษาดูงาน และการสาธิตวิธีการควบคุมและป้องกันแมลงและสัตว์นำโรคด้วยแมลง ด้วยวิธีการทางกายภาพ ชีวภาพ