ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร (HRD)