เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดตรัง (อพ.สธ.-ตง.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559