ร่วมต้อนรับ นางสาวชลธิชา จันมณีย์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา เนื่องในโอกาสมาแนะแนวการศึกษาระบยทางไกลของมหาวิทยาลัย