หัวหน้าหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำนักศึกษาในหลักสูตร ลงชุมชนในรายวิชาเทคนิคการทำงานในชุมชน โดยเข้าร่วมประชุมในการจัดทำร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในการนี้ได้รับความรู้จากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบ