ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการอบรมโครงการดูแลสารสนเทศด้านระบบฐานข้อมูล Che QA Oline