รายวิชาเทคนิคหัตถการพื้นฐาน ,วิชาการซักประวัติและตรวจร่างกาย พาศึกษาดูงาน ที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา