นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558