ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง และร่วมดำเนินการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ร่วมเสนอแนะต่อร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2