เยี่ยมชมและตรวจประเมินการจัดบูธของหน่วยงานราชการ ร่วมกับท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และคณะ ในงานเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558