ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวปิด โครงการการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน