กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงเรียนบ้านบางหมาก ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชากฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค