การบรรยายพิเศษเรื่องการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์ด้วยเครื่อง Piezoelectric scaler จาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 2 กันยายน 2556