จัดทำประชาคมตัวแทนแกนนำ และประชาชนของชุมชนการเคหะตรัง ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข ในการจัดทำโครงการบริการ