ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเเละอันตรายจาการทำงานในโรงเลื่อยเเละเเปรรูปไม้ยางพารา ณ บริษัทเเปลนครีเอชั่น จังหวัดตรัง