เข้าเยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก