ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกb เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในส่วนภูมิภาค