เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRD และ HRM) ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1