ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคารทันตกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2556