อ.สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559