ต้อนรับ นายอดิศักดิ์ ศรีละออง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป