อาจารย์สุมลฑา ตันตรัตนพงษ์ หัวหน้าหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำนักศึกษาในหลักสูตรลงชุมชนในรายวิชาเทคนิคการทำงานในชุมชน โดยเข้าร่วมศึกษาชุมชน เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ให้ความรู้และให้สุขศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาปูน